Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2018

Cỡ chữ
Bản in
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty CP Phát hành Sách & TBTH Hưng Yên thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền năm 2018, như sau:
+ Ngày chốt danh sách: 23/08/2019
+ Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/01 cổ phiếu
+ Ngày thanh toán: 06/09/2019
Trân trọng thông báo ./.