Xác định hệ số căng bề mặt chất lỏng

Chất liệu:

Màu sắc:

Ống Niu-tơn

Chất liệu:

Màu sắc:

Mô hình nguyên phân, giảm phân

Chất liệu:

Màu sắc:

Mô hình thiết diện 3 đường conic

Chất liệu:

Màu sắc:

Mô hình góc và cung lượng giác

Chất liệu:

Màu sắc:

Khảo sát lực quán tính ly tâm

Chất liệu:

Màu sắc:

Khảo sát chuyển động thẳng đều

Chất liệu:

Màu sắc:

Khảo sát chuyển động rơi tự do

Chất liệu:

Màu sắc:

12