Bộ SGK lớp 9

Tên tác giả: Nhiều tác giả

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang:

Tình trạng: Còn hàng

Công nghệ 9 - Cắt may

Tên tác giả: Nguyễn Minh Đường

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 72

Tình trạng: Còn hàng

Công nghệ 9 - Trồng cây ăn quả

Tên tác giả: Nguyễn Minh Đường

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 72

Tình trạng: Còn hàng

Công nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà

Tên tác giả: Nguyễn Minh Đường

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 72

Tình trạng: Còn hàng

Âm nhạc và Mĩ thuật 9

Tên tác giả: Hoàng Long

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 128

Tình trạng: Còn hàng

Giáo Dục Công Dân 9

Tên tác giả: Hà Nhật Thăng , Lưu Thu Thủy

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB:

Số trang: 68

Tình trạng: Còn hàng

Địa lí 9

Tên tác giả: Nguyễn Dược , Phí Công Việt

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 156

Tình trạng: Còn hàng

Lịch sử 9

Tên tác giả: Phan Ngọc Liên, Đinh Xuân Lâm

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 192

Tình trạng: Còn hàng

12