Bảng trượt có gắn màn chiếu

Chất liệu:

Màu sắc:

Bảng trượt

Chất liệu:

Màu sắc:

Các trang thiết bị được trang bị cho một phòng học cấp Tiểu học

Chất liệu:

Màu sắc:

Còi nhựa thể thao

Chất liệu:

Màu sắc:

Đồng hồ bấm giây

Chất liệu:

Màu sắc:

Quả bóng rổ

Chất liệu:

Màu sắc:

Cột bóng rổ

Chất liệu:

Màu sắc:

Quả địa cầu

Chất liệu:

Màu sắc:

12