Công bố v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Cỡ chữ
Bản in
Công ty CP Phát hành Sách và Thiết bị trường học Hưng Yên công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2018, Công ty CP Phát hành Sách và Thiết bị trường học Hưng Yên sẽ tiến hành lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến là 09/04/2018. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến cuối tháng 04/2018.